Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 20-08-2020

nha cai Fun88
letou
letou

Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước 20-08-2020

NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
20/08/20203 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
19/08/20204 lần3 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
18/08/20205 lần3 lần0 lần2 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
17/08/20202 lần1 lần4 lần4 lần6 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
16/08/20202 lần5 lần6 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
15/08/20203 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
14/08/20205 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần1 lần
13/08/20206 lần0 lần4 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
12/08/20201 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
11/08/20203 lần1 lần5 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
10/08/20203 lần3 lần2 lần2 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09/08/20204 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần0 lần6 lần1 lần2 lần
08/08/20202 lần2 lần2 lần1 lần6 lần5 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
07/08/20201 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần2 lần
06/08/20202 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần1 lần
05/08/20203 lần1 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
04/08/20206 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
03/08/20201 lần3 lần3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần4 lần
02/08/20206 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
01/08/20206 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
Tổng68 lần48 lần61 lần48 lần63 lần65 lần44 lần48 lần45 lần50 lần

Thống kê theo đuôi loto

NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
20/08/20206 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
19/08/20202 lần5 lần3 lần1 lần0 lần3 lần5 lần2 lần1 lần5 lần
18/08/20202 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần
17/08/20200 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
16/08/20201 lần3 lần5 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần5 lần0 lần
15/08/20201 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
14/08/20201 lần2 lần4 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
13/08/20202 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần6 lần
12/08/20203 lần7 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
11/08/20201 lần0 lần5 lần5 lần0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
10/08/20203 lần4 lần5 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09/08/20201 lần3 lần2 lần3 lần2 lần7 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
08/08/20202 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần5 lần2 lần
07/08/20204 lần4 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
06/08/20203 lần3 lần1 lần1 lần1 lần6 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
05/08/20203 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
04/08/20203 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
03/08/20202 lần0 lần3 lần1 lần4 lần6 lần3 lần0 lần2 lần6 lần
02/08/20205 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
01/08/20201 lần5 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
Tổng46 lần63 lần50 lần47 lần52 lần66 lần45 lần54 lần59 lần58 lần


Thống kê theo tổng loto

NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
20/08/20202 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần7 lần3 lần1 lần2 lần
19/08/20202 lần7 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
18/08/20203 lần3 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần6 lần0 lần1 lần
17/08/20201 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần7 lần3 lần1 lần
16/08/20202 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần5 lần
15/08/20201 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
14/08/20202 lần4 lần0 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
13/08/20201 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần3 lần
12/08/20201 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
11/08/20203 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
10/08/20205 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần7 lần1 lần
09/08/20205 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
08/08/20202 lần2 lần4 lần3 lần6 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
07/08/20201 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần
06/08/20203 lần3 lần4 lần0 lần5 lần0 lần3 lần1 lần1 lần7 lần
05/08/20204 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
04/08/20201 lần9 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
03/08/20204 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
02/08/20206 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
01/08/20201 lần6 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng50 lần71 lần55 lần42 lần59 lần50 lần48 lần65 lần51 lần49 lần